Registreren

Algemene voorwaarden

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt door de Stad Gent en alle partijen die deze website van informatie voorzien met de grootste zorg samengesteld. Zij aanvaarden geenszins enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van deze inhoud of voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. De Stad Gent en alle partijen die deze website van informatie voorzien zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of website waarnaar verwezen wordt. Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, evenals links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

De Stad Gent en alle partijen die via deze website informatie verstrekken, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie.
De gebruiker verbindt er zich toe:

• geen politieke boodschappen te vermelden
• geen berichten te plaatsen die strijdig zijn met de goede zeden, racistisch van aard zijn, …
• dat voor zover als nodig, een overeenkomst wordt afgesloten met de auteur met betrekking tot de op het geplaatste materiaal rustende vermogensrechten
• dat indien personen herkenbaar zijn op het geplaatste beeldmateriaal op grond van het portretrecht hiervoor toestemming te hebben bekomen van deze personen.

Het is de gebruiker niet toegestaan berichten te gebruiken op een wijze die de Stad Gent schade zouden kunnen berokkenen.

De Stad Gent is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van berichten door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart de Stad Gent voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van berichten door de gebruiker.

Gebruikers die deze bepalingen schenden, kunnen de toegang ontzegd worden.

Met respect voor uw privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?
Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor het koppelen van kandidaat-vrijwilligers met organisaties en omgekeerd.

We delen uw gegevens enkel met de organisatie met wie u gekoppeld wordt. U kunt uw gegevens zelf verwijderen na het aanmelden op “Mijn profiel”.

Uw rechten
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.
In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen.
Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u hier.